Hyresavtal - utkast

  Del 4 av 4

  Övrigt

  Nästa del

  Om det finns andra utrymmen som tillhör bostaden och ingår i hyran kan du lägga till dem här. T.ex. vind, förråd eller garageplats

   Lägg till i listan
   I avtalet kommer det att stå:

   Är det något annat du vill specificera som ingår i hyran? T.ex. bredband, kabel-tv eller liknande.

    Lägg till i listan

    Är det något du vill specificera som INTE ingår i hyran?

     Lägg till i listan

     Standardparagrafer


     Kommentar: Den här paragrafen finns med för att ingen ska "komma i kläm" genom att ha skrivit på ett avtal som denne i slutändan inte kan leva upp till.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresavtalets giltighet förutsätter att Hyresvärden erhåller samtycke till uthyrningen från en eventuell förstahandshyresvärd/fastighetsägare/bostadsrättsförening eller att hyresnämnden meddelar beslut om tillstånd till andrahandsuthyrning.
     Kommentar: Alla hyresbetalningar kommer att gå via Qasa. Hyresgästen får en hyresavi i god tid innan betalning och hyresvärden får betalt av Qasa i tid varje månad.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyran ska betalas i förskott senast den femte vardagen före varje kalendermånadsutgång. Dock ska den första månadshyran erläggas senast tio dagar efter tillträdesdagen.
     Kommentar: Depositionen är på en månadshyra och betalas självklart tillbaka efter att hyresperioden är över.
     I avtalet kommer det att stå:
     Deposition ska erläggas av Hyresgästen. Depositionen ska vara en (1) månadshyra. Om (i) detta Hyresavtal ingås senare än tio dagar innan hyrestidens påbörjande ska depositionen erläggas senast två dagar efter ingåendet av detta Hyresavtal, och (ii) detta Hyresavtal ingås tidigare än tio dagar innan hyrestidens påbörjande ska depositionen erläggas tio dagar innan hyresperiodens påbörjande. Hyresvärden har rätt att ta depositionen i anspråk för sina fodringar mot Hyresgästen med anledning härav.
     Kommentar: Det här betyder att du som avtalspart går med på att Qasa hanterar alla betalningar.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresvärden överlåter härmed sina fordringar (bl.a. hyresbetalningar och depositionen) mot Hyresgästen uppkomna med anledning av detta Hyresavtal till Qasa AB (reg.no. 556966-3734), på de villkor som framgår av Qasa:s villkor från tid till annan. Hyresgästen bekräftar och accepterar vad som nyss angivits.
     Kommentar: Det här är för att försäkra sig om att avtalet gäller mellan hyresvärden och hyresgästen.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresgästen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Hyresavtal utan Hyresvärden skriftliga medgivande därtill innan sådan överlåtelse sker.
     Kommentar: Självklart får hyresgästen inte behandla bostaden hur som helst, och för att säkerställa den "självklarheten" har vi även med det i hyresavtalet.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet av Hyresgästen, någon som tillhör Hyresgästens hushåll, Hyresgästens gäst eller någon som utför arbete å Hyresgästens räkning. Hyresgästen svarar för brandskada som denne inte vållat endast om Hyresgästen har brustit i skälig omsorg och tillsyn.
     Kommentar: Om någonting oväntat händer med bostaden under uthyrningsperioden behöver hyresvärden få reda på det.
     I avtalet kommer det att stå:
     Uppkommer skada eller brist som måste avhjälpas omedelbart för att allvarlig olägenhet inte ska uppstå, är Hyresgästen skyldig att genast lämna Hyresvärden meddelande om skadan eller bristen. Meddelande om annan skada eller brist än sådan som nyss angivits ska lämnas till Hyresvärden utan oskäligt dröjsmål. Försummar Hyresgästen att underrätta Hyresvärden enligt vad som föreskrivits ovan, är Hyresgästen ansvarig för skada som uppkommer på grund av försummelsen. Vad som nyss stadgats gäller även i det fall det finns ohyra i Hyresobjektet.
     Kommentar: Vi har försökt utforma villkoren så schysst vi bara kan men rekommenderar ändå starkt att ha läst igenom villkoren innan du signerar.
     I avtalet kommer det att stå:
     Parterna bekräftar att vad som anges i Qasa AB (reg.no. 556966-3734) villkor ska äga tillämpning på detta Hyresavtal.
     Kommentar: En självklarhet, men ack så viktigt.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresgästen åtar sig att under hyrestiden vårda Hyresobjektet, med tillhörande egendom, väl.
     Kommentar: Ta inte bara hand om bostaden, ta hand om grannarna och området också.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresgästen åtar sig att endast nyttja Hyresobjektet på ett sätt som innebär att de som verkar eller bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan utsträckning att det försämrar deras verkande- eller bostadsmiljö på ett sådant sätt som inte skäligen bör tålas.
     Kommentar: Återigen, ta hand om bostaden och allt som kommer därtill.
     I avtalet kommer det att stå:
     Hyresgästen åtar sig att vid sitt nyttjande av Hyresobjektet också iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen åtar sig därutöver att följa de uppställda ordningsregler som gäller för fastigheten och i förekommande fall följa anvisningar avseende trappstädning, trädgårdsskötsel, sophantering m.m. Hyresgästen åtar sig även att hålla Hyresobjektet tillgänglig för underhåll.
     Kommentar: Standardklausul i avtal och finns med för din säkerhet
     I avtalet kommer det att stå:
     Detta Hyresavtal har, samma dag som anges inledningsvis, upprättats i ett flertal likalydande original exemplar.